Chứng nhận bằng khen — Cao xương ngựa bạch Vạn An
Thương hiệu nổi tiếng quốc gia