Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Chứng nhận – bằng khen

Giấy chứng nhận

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Các loại bằng khen

Bằng khen của công ty

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Bằng khen của ông Hoàng Triều: Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc công ty.

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen


Chứng nhận – bằng khen

Bằng khen của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng: Phó giám đốc công ty

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Giải thưởng và bằng khen của Hội thú y


Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khenChứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen

Chứng nhận – bằng khen